Lajme

Gjykata Europiane vjet dha 45 vendime të lidhura me Shqipërinë

Avokatura e Shtetit raportoi se në vitin 2023 ishin të paktën 47 çështje për të cilat Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut dha vendim sa i takon pretendimeve që palët kishin kundër shtetit shqiptar.

Sipas raportit 2023, këto pretendime kanë rezultuar me një dhënie shpërblimi 279 mijë euro, një shumë dukshëm më e ulët se totali i synuar.

Për periudhën janar-dhjetor 2023, Gjykata Europiane për të Drejtat ka dalë me 47 çështje vendime për 75 kërkesa.

Në këto çështje kërkuesit gjatë gjykimit kanë kërkuar shpërblimin e së drejtës financiare prej 2 miliardë lekësh, ndërsa Gjykata ka pranuar në total një shpërblim të drejte në vlerën 29 milionë lekë apo 279 mijë euro”, thuhet në raport.

Referuar vendimeve rezulton se në 18 vendime janë pranuar kërkesat dhe janë konstatuar shkelje nga ana e gjykatës.

Në 16 vendime kërkesat janë shpallur të papranueshme ndërsa në 1 vendim kërkesat janë shpallur të pranueshme, duke vendosur se nuk ka shkelje.

Në 7 vendime është vendosur nxjerrja e çështjeve jashtë listës së gjykimeve duke pranuar deklaratat e zgjidhjes me pajtim të nënshkruar nga palët.

Në pesë vendime është vendosur nxjerrja e çështjeve nga lista e gjykimit duke qenë se kërkuesit nuk kanë shprehur interes për ndjekjen e çështjes.

Dokumenti vlerëson se gjatë vitit 2023 janë trajtuar çështje përsa i përket

a)mbrojtjes dhe përfaqësimit në GJEDNj

b) hartimit dhe dërgimit të informacionit për ekzekutimin e vendimeve të Departamentit të Ekzekutimeve të Vendimeve në GJEDNj dhe Komitetit të Ministrave të Ki-E-së.

“Në përfaqësimin pranë gjykatës për këtë vit janë trajtuar gjithsej 29 çështje, të cilat kanë pasur në fokus të tyre kryesisht procesin e rregullt ligjor (neni 6 Konventës” si dhe të drejtën e pronës (neni 1 Protokolli 1).

Avokatura raportoi se ka zhvendosur qasjen gjatë vitit 2023 në gjetjen e zgjidhjes me pajtim të çështjeve që kanë të bëjnë me tejzgjatjen e proceseve gjyqësore.

/Shqip.com